Innoveren doen we samen

We weten steeds meer grondstoffen uit afval te halen. Minder afval, meer hergebruik. Maar om in 2050 een 100% circulaire samenleving te zijn, is er nog een weg te gaan. Daarom blijven we investeren in gezamenlijke kennis, technologie en businessmodellen.

We bouwen circulaire (afval)ketens voor het welzijn van volgende generaties. Ons unieke concept met nascheiding - ‘bronscheiden waar het kan, nascheiden waar het moet’ - helpt ons om koploper te zijn in de integrale aanpak voor circulariteit. Bouwen aan een duurzame wereld willen en kunnen we niet alleen.

Daarom werken we actief samen met uiteenlopende partners: met onze gemeenten en andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs en instellingen. In ecosystemen, met ketenpartners en in communities.

Ondertekening Bijenpact
Winnaar Duurzaamste Bedrijf Van Nederland 2019 2020

Koploper in de circulaire economie

Omrin is aanjager van ontwikkelingen in het kader van de circulaire economie en daarmee koploper: we zijn eind 2019 zelfs door de vakjury van Stichting Nederland CO2 Neutraal, met daarin onder meer de directeur van Urgenda Marjan Minnesma en Maria van der Heyden, directrice MVO Nederland, verkozen tot 'Duurzaamste bedrijf van Nederland'.

Uiteraard zijn we daar trots op. Maar we doen het niet alleen. Omrin werkt juist samen; met gemeenten, instellingen, (ngo)organisaties en (startende) bedrijven.

Vno Ncw Noord

We stimuleren kennis, sluiten kringlopen en maken netwerken. Met onze aandeelhoudende gemeenten werken we actief aan een circulaire economie en een inclusieve samenleving. Voor minder afval en meer hergebruik, en met oog voor de toekomst. Daarom omarmen we ook de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen), de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar zijn er voor en door iedereen. In Nederland coördineert SDG Nederland de verschillende SDG communities, waar Omrin ook actief mee bezig is in haar bedrijfsvoering.

Ecosystemen

Omrin bouwt ecosystemen met als doel het behouden van onze innovatievoorsprong. Zo blijven we ‘preferred partner’ voor de afvalverwerking versneller van de circulaire transitie. Ecosystemen dragen bij aan de ‘core business’, maar vaak op een meer indirecte manier en/of over een langere tijdshorizon dan ketenpartnerschappen. Ecosystemen kenmerken zich door diverse en/of cross-sectorale relaties, en een langer ontwikkelingstraject. Ecosystemen helpen Omrin draagvlak te creëren en samen te werken met uiteenlopende partijen op alle niveaus.

Ecosystemen Circulair Friesland
Circulairgroningen
Samen Circulair Logo
Communities SDG Nederland
Ecosystemen Innovatiepact Fryslân
Ecosystemen Fossylfrij Fryslân
Ecosystemen NHL Stenden
Ecosystemen Rijksuniversiteit Groningen

Ketenpartners

Omrin werkt proactief samen met ketenpartners met als doel het bouwen van circulaire (afval)ketens. Deze samenwerkingen dragen direct bij aan de ‘core business’ en worden meestal gekenmerkt door: een 1-op-1 relatie, een korter ontwikkelingstraject, en een meerjarig karakter. Ketenpartners kunnen Omrin schaal (in de vorm van afvalvolumes) bieden, helpen met (hoogwaardigere) toepassing van haar grondstoffen of samenwerken in de energietransitie (groengas, warmtenet Harlingen) en in toepassen van duurzame of circulaire eigenschappen aan (eind)producten (o.a. machines, voertuigen, technieken, materialen).

Ketenpartners KSI
Communities Kcr
Ketenpartners Esco Frisia Zout
Ketenpartners OG Clean Fuels
Ketenpartners Scania Berlikum
Iveco Logo

Communities

Omrin doet actief mee in communities om bijvoorbeeld biodiversiteit, burgerparticipatie, circulariteit en inclusiviteit te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. Communities draaien om maatschappelijke meerwaarde en spelen zich regelmatig af op gemeentelijk of lokaal en regionaal niveau. Omrin heeft daarbij de mondiale SDG’s altijd als kompas.

Fmf
Communities Supporter Van Schoon
Communities IVN Natuureducatie
Communities Silence Of The Bees
Communities Innofest

Hiermee werken we aan

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 17 Partnerschap om doelstelling te bereiken