Reststoffen Energie Centrale (REC)

De laatste halte voor jouw afval

Omrin is koploper in het scheiden van jouw huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk huishoudelijk afval omzetten in bruikbare grondstoffen. En wat niet om te zetten is, daar weet de REC raad mee. De REC zet huishoudelijk restafval dat na scheiding op Ecopark De Wierde overblijft om in duurzame stoom en stroom (warmte en elektriciteit). En daardoor hoeven we minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Op deze manier levert jouw huishoudelijk afval een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie.

Reststoffen Energie Centrale REC

78% hergebruik

CO2 reductie

Fossielvrij wagenpark

Aanjager in communities

REC Grijper Boven Bunker

Schoon en milieuvriendelijk

Rookgasreiniging

Bij het verbanden van afval komt rookgas vrij. Deze gassen worden in vier stappen schoongemaakt. Verschillende soorten filters, de toevoeging van andere stoffen en een katalysator: ze zorgen ervoor dat de uitstoot van de REC binnen de waarden blijft en geen bedreiging vormt voor mens en milieu.

Omgevingsmanagement en biomonitoring

Bij Omrin staan veiligheid en gezondheid van mens en milieu voorop. Daarom hechten wij zeer aan goed omgevingsmanagement, transparante bedrijfsvoering en een duidelijk communicatieprotocol met betrokkenen. Een onafhankelijk biomonitoringsprogramma brengt in kaart of de uitstoot van rookgassen effect heeft op de omgeving. Hieronder vallen onder andere de stoffen cadmium, kwik, PAK's en dioxinen.

Onder cijfers en documenten houden we onze luchtemissies bij. Ook vermelden we hier bijzonderheden.