Omrin toen en nu

In de afgelopen honderd jaar is de hoeveelheid en diversiteit van ons afval enorm toegenomen. Ook het aantal schadelijke stoffen groeide. Met alle gevolgen van dien voor mens en milieu.

In de jaren 70 van de 20ste eeuw gingen we anders denken over afval. Het beleid werd steeds meer ingericht op de bescherming van het milieu en op hergebruik. Ook in Friesland…

De jaren '80: eerste stappen naar verantwoorde verwerking van afval

1981: Provinciale Staten van Friesland stellen een provinciaal afvalstoffenplan vast. Doelstelling: meer samenwerking in de provincie om afval op een zo verantwoord mogelijke manier te verwerken.

1984: Gemeenten en provincie richten het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) op.

1985 en verder: OLAF neemt de afvalverbrandingsinstallatie van de gemeente Leeuwarden over, start met de gescheiden inzameling van gft- en restafval en legt Afvalberging De Wierde (Oudehaske) aan.

Vuilstortplaats Ouwsterhaule 1980
De vuilstortplaats van Ouwsterhaule in 1980
1998 Ecopark De Wierde
Ecopark De Wierde in 1998

De jaren '90: bouw scheidingsinstallatie op Ecopark De Wierde

1995: De activiteiten van OLAF worden ondergebracht in Afvalsturing Friesland. Een nieuwe naamloze vennootschap met alle 31 Friese gemeenten als aandeelhouder.

1995: Het storten van brandbaar afval wordt verboden. Dit leidt tot een nieuwe koers waarin hergebruik van afval een belangrijke rol speelt.

1995 en verder: Ecopark (voorheen Afvalberging) De Wierde krijgt een scheidingsinstallatie voor restafval en bouw- en sloopafval. Afvalsturing Friesland richt zich ook op inzamelen en sorteren van wit- en bruingoed, autobanden en groencompostering.

1999: Oprichting Fryslân Miljeu. Dit zusterbedrijf van Afvalsturing Friesland houdt zich met name bezig met de inzameling van huishoudelijk afval en de reiniging van de openbare ruimte.

De jaren '00: ingebruikname scheidings- en bewerkingsinstallatie

2002: De scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) wordt op Ecopark De Wierde in gebruik genomen.

2004: Afvalsturing Friesland en Fryslân Miljeu gaan verder onder de handelsnaam Omrin, het Friese woord voor kringloop. Beide organisaties treden onder deze naam naar buiten.

2007: De aandeelhouders van Afvalsturing Friesland besluiten tot de bouw van een eigen afvalverbrandingsinstallatie. Een installatie die niet-herbruikbaar brandbaar afval verwerkt om energie op te wekken.

2009: De SBI wordt geschikt gemaakt voor de nascheiding van verschillende soorten kunststoffen.

2002 SBI Vergistingstorens
De bouw van de eerste vergistingtorens in 2002

De jaren '10: bouw Reststoffen Energie Centrale en realisatie gasopwerkingsinstallatie

2010 REC Harlingen
De bouw van de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen (2010)

2011: In Harlingen wordt de ReststoffenEnergieCentrale in gebruik genomen. Dit is een afvalverbrandingsinstallatie waarmee stoom en duurzame energie worden opgewekt.

2015: De SBI op Ecopark De Wierde in Heerenveen wordt aangepast zodat er ook drankenkartons nagescheiden kunnen worden.

2016: Realisatie gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Hiermee zetten we het geproduceerde biogas om naar groengas. In totaal produceren we ca. 14 miljoen m3 groengas. Ongeveer één miljoen m3 wordt gebruikt om ons eigen wagenpark op te laten rijden. Het restant wordt op het netwerk van Liander gezet. Deze productie is voldoende om jaarlijks meer dan 6.000 huishoudens* van gas te voorzien.

2018: Bouw Kunststofsorteerinstallatie (KSI) op Ecopark De Wierde.

2019: Omrin wordt door Stichting Nederland CO2 Neutraal uitgeroepen tot 'Duurzaamste bedrijf van Nederland'

2020 - heden: bouw DANO-trommel

2021: Ingebruikname DANO-trommel, onze nieuwste innovatie. Met de komst van deze 32-meter lange machine kunnen we luiers en ander organisch materiaal omzetten naar biogas. Van dit biogas maken we vervolgens groengas en hier rijden onze voertuigen weer op.

Dit project wordt mede uitgevoerd met steun van Topsector Energiesubsidies van het Ministerie van Economische Zaken.

DANO Trommel Ecopark De Wierde
De DANO-trommel op Ecopark De Wierde in Heerenveen