Omrin realiseert hoger resultaat over 2022

SBI Elektomonteur Bij Gasinstallatie Kijkt In Camera LR 105

Meer waarde uit afval

Omrin heeft samen met de 35 aangesloten gemeenten in 2022 sterk gepresteerd. Dankzij onze ideale combinatie van bron- en nascheiden van huishoudelijk afval realiseerden wij in 2022  een hoger scheidingspercentage met 74,2%.

 

Door onze inwoners werd minder afval aangeboden en er is minder restafval verbrand dan vorig jaar. De productie van groene energie uit restafval nam flink toe, zodat we in 2022 weer meer waarde uit afval wisten te creëren. Het zijn resultaten die passen bij onze gezamenlijke ambitie om de wereld schoner en duurzamer te maken en de circulaire economie te versnellen door minder afval en meer hergebruik.

 

"Investeren in een duurzame, schone en eerlijke regio"

John Vernooij - algemeen directeur Omrin

De omzet is toegenomen met 14% naar €150 miljoen en het nettoresultaat steeg met €3 miljoen tot een bedrag van €7,9 miljoen. De aandeelhoudende gemeenten ontvangen een deel van het financiële resultaat in de vorm van dividend en wij zullen een deel van de winst aanwenden voor meer investeringen in innovatie en duurzame projecten in de regio. Daarmee versterken wij onze leidende positie in de sector als duurzaam koploper, versnellen we de circulaire economie en zetten wij belangrijke stappen om onze CO2 uitstoot verder te verminderen.

Brede circulaire benadering

 In het afgelopen jaar zijn wij er met de aangesloten gemeenten in geslaagd goede stappen te zetten in de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof)-doelstellingen: minder afval en meer hergebruik. Daarbij hebben wij een brede circulaire benadering, inclusief stimuleren van biodiversiteit en een ‘inclusieve samenleving’, duurzame energie en grondstoffenhergebruik.

Klein Groengas
Veegwagen Ype Web

Omrin voert een actieve klimaatstrategie die is gericht op het verduurzamen van de processen en het reduceren van uitstoot van broeikasgassen in onze projecten én onze bedrijfsvoering. Zo is het aantal fossielvrije voertuigen verder toegenomen en zijn we koploper in het rijden op energie uit eigen afval. We hebben ambitieuze inkoopdoelen op het gebied van circulariteit en ontwikkelen een transparante en meetbare inkoopmethodiek die dat voor de toekomst borgt. Het aantal nieuwe medewerkers bij Omrin nam sterk toe, waaronder een aanzienlijk deel jong talent. Wij blijven daarmee op regionaal niveau investeren in een duurzame, schone en eerlijke wereld.

Samenwerking

 Door samenwerkingen in ketens bouwen we actief aan communities en ecosystemen, omdat we samen verder willen werken aan een systeemverandering. Met de Vereniging Circulair Friesland, Innovatiepact Fryslân, Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Samen Circulair Heerenveen zijn we actief in de regio. Maar ook in andere regio’s, zoals Groningen, bouwen we netwerken voor een circulaire maatschappij met minder afval en meer hergebruik. Begin april 2023 is de Vereniging Circulair Groningen opgericht, waarbij Omrin  mede-initiatiefnemer is. De overgang naar een circulaire economie vraagt om een systeemverandering waarin de waarde van grondstoffen, materialen en producten behouden blijft door gesloten kringlopen.

Onze samenwerking met gemeenten op het afvalbeleidsterrein wordt door onze aandeelhoudende gemeenten gewaardeerd. In 2022 hebben onze gemeenten Omrin een 8,2 gegeven op het terrein van klantentevredenheid. Een cijfer dat ons aanspoort om in gezamenlijkheid invulling te blijven geven aan het versnellen van de circulaire economie.

Aandeelhoudende gemeenten

 Het aantal aandeelhouders neemt toe door het succesvolle Omrin-concept. Het vorm voor gemeenten vaak een ideale combinatie voor bron- en nascheiding. Omrin verwerkt het restafval bovendien voor lage tarieven voor de aandeelhouders (in 2023 €59,- per ton) en behoort daarmee tot de laagste in Nederland.

Per 1 januari 2022 is de groep (samenwerkende) gemeenten die aandelen in Afvalsturing Friesland houden, uitgebreid met de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier (ARCG samenwerking) die vanaf die datum hun huishoudelijk afval ter be- en verwerking aan Afvalsturing Friesland leveren. Eind 2022 heeft ook de gemeente Aalsmeer zich aangesloten bij Afvalsturing Friesland voor de logistiek, de levering en de be- en verwerking van het door deze gemeente vanaf 1 januari 2023 geleverde huishoudelijk restafval. Daarmee wordt het restafval van circa 10% van de inwoners in Nederland door Omrin verwerkt.

Klein REC Def
Homa Afsardel Kantoor 4Web

Financieel

  • Resultatenrekening (resultaat na belasting ) €7,9 miljoen (2021: €4,9 miljoen)
  • Omzet €150 miljoen (2021: 132 € miljoen) + 14%
  • Solvabiliteit 37% (2021: 33,5%)

 Resource efficiency

  • Scheidingspercentage: 74% (2021: 71%)
  • Nascheidingspercentage Sorteer- & BewerkingsInstallatie (SBI): 43,7% (2021: 35%)
  • Minder kilo’s huishoudelijk restafval per inwoner verbrand, van 125 naar 102 kg.
  • Klantentevredenheid gemeentelijke aandeelhouders: 8,2

Energietransitie

 Omrin heeft ook in het afgelopen jaar een grote bijdrage geleverd aan de energietransitie, in de vorm van hogere productie van duurzame energie uit afval (gas, stoom en elektriciteit). Daarmee stimuleren we fossielvrije mobiliteit en groene energie. Uit de organische fractie is in 2022 onder andere een hoeveelheid van circa 17,5 miljoen m3 biogas geproduceerd (in 2021: 12,7 miljoen m3). Dit biogas is, samen met het stortgas uit onze afvalberging, deels omgezet in elektriciteit  dat met name is ingezet voor eigen gebruik op Ecopark De Wierde. Omrin voedt het regionale aardgasnet in Heerenveen voor circa 50%.

De productiecijfers onderstrepen de ontwikkeling die Omrin in relatief korte tijd heeft doorgemaakt als producent van duurzame energie. Voor 2023 voorzien we een verdere stijging van de hoeveelheid groengas die we uit het afval produceren van 20% tot 25%.

Door verbranding van het niet-herbruikbare brandbaar restafval in de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen hebben wij in 2022 bijna 126.000 MWh elektriciteit (dit komt overeen met 66.648 MWh aan groene stroom) en ruim 518.000 MWh aan nuttige warmte in de vorm van stoom geproduceerd (in 2021: respectievelijk ruim 126.000 MWh elektriciteit en circa 483.000 MWh stoom). Daarbij scoort de REC het hoogste energierendement van alle afvalverbrandingsinstallaties (met R1-status) in ons land; het meeste energie uit afval.

Advertentie Midden Met Omrin Logo